Them kirke i nyere tid

Them Kirke

I 16-1700-tallet forfaldt Them kirke, som efter reformationen var kommet under staten og blev forvaltet af Silkeborg Slot. Efter statsbankerotten i 1660 blev kirken solgt og havde de følgende år flere forskellige ejere, som erhvervede retten til at opkræve kirketiende sammen med forpligtelsen til at vedligeholde kirken. Det kunne være en god forretning, hvis man sparede på vedligeholdelsen. I den periode forfaldt murværket og det oprindelige kirketårn, som blev brudt ned og lagt ind under kirkens tag. Klokken blev ophængt i et ?træskur? ved vestgavlen, trods indsigelser fra provst og biskop. Omkring 1800 var sognets befolkning vokset til 1000 beboere, så der tit var pladsmangel i kirken. Sognefolkene klagede til biskoppen og forlangte en tilbygning. Men i stedet skiftede kirkeejeren de gamle egetræsbænke ud med bænke af fyrretræ, der stod så tæt at gravide koner havde svært ved at komme ind og ud.

Kirken genrejses i 1800-tallet

Døbefont

I 1823 kom Them kirke kom atter under Staten. På de årlige kirkesyn var der stadig klager over kirkens ringe tilstand, murene var revnede, hvælvingerne ved at styrte ned, man kunne ikke høre kirkeklokken og der var ikke plads til folk i kirken. På den gamle døbefont var foden revnet, så den blev kasseret. Men først i 1849 med det nye Kirkeministerium blev der gjort noget. Professor Bindesbøll blev kgl. bygningsinspektør for Nørrejylland, og han tog sig af kirkens istandsættelse. Murværket blev repareret og den nye døbefont anskaffet. Alteret blev istandsat og fik nyt billede af "Kristus på korset". Endelig blev der i 1865 bygget et nyt kirketårn med spir, selv om det ikke er rigtig i proportion med resten af kirken.

De sidste "kirkeejere"

Alter Them Kirke

I 1872 blev kirken erhvervet af proprietær Wohnsen på Løndal, som fik våbenhuset ombygget og i 1874 opførte sideskibet med 100 pladser. Endelig bekostede han i 1883 anskaffelse af den første kakkelovn, der stod mellem hovedskibet og sideskibet og opvarmede hele kirken.I 1893 fik kirken igen ny ejer, Kirstine Petersen, krokone i Gl. Rye, som sørgede for en indvendig istandsættelse af kirken med nye klinkegulve og bænke, hvor de gamle bænkeender af egetræ med udskårne navne blev indsat. Samtidig anskaffede hun to træskærerarbejder af Jesus? korsvandring og gravlæggelse, der blev indsat i alteret over og under alterbordet. Endelig blev prædikestolen forsynet med 3 træfigurer. I 1897 bekostede hun en ny kirkeklokke og 1912 kirkegårdsmuren ud imod Silkeborgvej.

Kirken blev selvejende i 1925

Da Kirstine Petersen døde, ville arvingerne sælge kirken til Menighedsrådet, som havde overtaget kirkens bestyrelse efter I.C.Christensens Kirkelove af 1901. Menighedsrådet forlangte, at kirken først blev sat i stand, så arvingerne i stedet måtte betale 2700 kr., før kirken blev selvejende i 1925. Samtidig fik kirken sit første orgel, som blev købt fra Silkeborg kirke for penge, der var indsamlet blandt sognets beboere. Omkring 1930 blev der indlagt både elektricitet og centralvarme.

Den nuværende Them kirke

Them kirkes orgel

I 1968 blev kirken restaureret. Der blev lagt nyt blytag, nye klinkegulve og nye bænke, som igen fik monteret de gamle bænkeender med navnetræk fra 1585. Samtidig fjernede man dog de træskærerier, som alteret og prædikestolen fik tilføjet i 1893, fordi man ikke mente, at de passede sammen med de oprindelige dele. Endelig fik kirken i 1974 sit nye store orgel på 16 stemmer fra Markussen og Søns Orgelbyggeri. (foto)

Kirken har gennemgået er gennemgribende restaurering i 2012 /13 både udvendig og indvendig. Der er opsat nyt alterbord i granit. Den udskårne kristusfigur fra 1400 tallet er opsat som alter på en forgyldt baggrund. Arbejdet er udført af billedhugger Erik Heide. Bænkene er fornyet. De gamle bænkeender med navnetræk fra 1585 er genopsat og malet i samme farve som de nye bænke. Det gamle alter er blevet flyttet til sideskibet. Orglet er blevet renset og stemt.

Gudstjenester