Sådan behandler vi dine data

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Them Sogns Menighedsråd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,

som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kirkekontoret for Them Sogn

Museumsvej 6

8653 Them

CVR-nr.: 1334 7816

Telefon: 8684 9294

Mail: them.sogn@km.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores

databeskyttelsesrådgiver, chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: databeskyttelsesraadgiver@km.dk
  • På telefon: 33923390
  • Ved brev: Kirkeministeriet, att. ”databeskyttelsesrådgiver”, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Tilmeldinger til babysalmesang, 3.klassesundervisning, konfirmationsundervisning, kirkekor,  nyheds-SMS, nyhedsbrev pr e-mail, dåbsfaddere, vidner til vielser, gravstedsindehavere, lønudbetaling og personregistrering.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Vi behandler dine personoplysninger i henhold til de lovhjemlede opgaver, der er tillagt menighedsrådet, som myndighedsudøvende i medfør af den kirkelige lovgivning.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, og særlige kategorier af personoplysninger (følsomme

personoplysninger).

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Relevante offentlige myndigheder
  • Relevant personale i Them Sogn
  • Brandsoft, Churchdesk, KMD

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger kan stamme fra indtastninger/tilmeldinger via formularer på vores hjemmeside hos

Churchdesk indtastet af personen selv eller evt. forældre, oplysninger fra dåbsforældre eller par der skal vies eller fra CPR-registeret.

Oplysninger fra CPR-registreret bruges kun i forbindelse med relevant personregistrering i forbindelse med vores pligt som offentlig myndighed.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i sikrede og fortrolige IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler, og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil gemme oplysningerne om dig så længe, der er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig beror på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække

dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i

punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine

personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for

tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige

generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Under visse omstændigheder har du ret til, at behandlingen af oplysninger om dig begrænses, f.eks. mens det undersøges, om oplysningerne er korrekte, eller om oplysningerne er nødvendige for at fastlægge et retskrav.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du

finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.